18. apríl 2019, meniny má Valér
sledujte nás na facebooku- sezóna 2019 v predaji !pripravujeme novú stránku

SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Správa nehnuteľností – budov (facility management) je súbor činností, ktoré zaisťujú bezproblémový chod nehnuteľnosti a odstraňujú prekážky, ktoré by zabraňovali jej obyvateľom alebo nájomníkom v užívaní nehnuteľnosti ako takej. Správu nehnuteľnosti si zaisťujú buď majitelia samostatne, alebo s pomocou externej spoločnosti.


V oblasti obstarávania služieb za účelom správy nehnuteľnosti t ponúkam na základe mandátnej zmluvy alebo na základe zmluvy o výkone správy technické a organizačné spravovanie nehnuteľnosti a zabezpečenie služieb spojených s užívaním a prevádzkou nehnuteľnosti.


A) Základný balík služieb ( ZBS )

    - obhliadka objektu so záujemcom o prenájom
    - príprava podkladov pre nájomnú zmluvu pre majiteľa nájomcu
    - týždenná obhliadka objektu
    - zabezpečenie drobných opráv na náklady nájomcu resp. prenajímateľa v súlade so Zmluvou o nájme nebytových priestorov
    - vyhotovenie plánov revízií , BOZP a PO, deratizácie atď.


B) Štandardný balík služieb ( ŠBS )

    Obsahuje náležitosti  ZBS a navyše:

    - príprava podkladov pre uzatváranie zmlúv so správcami sietí (VVs, VSE, SPP, dodávateľmi tepla a TÚV a pod.)    - odpočty a kontrola meračov vody, elektriny, plynu a meračov tepla
    - rozpočítanie a vyhodnotenie spotrieb energií
    - zabezpečenie revízií vyhradených zariadení v zmysle platnej legislatívy
    - odstraňovanie porúch zistených po revíziách
    - technická a vecná kontrola vykonaných prác a fakturácie


C) Komplexný balík služieb  ( KBS )

    Obsahuje náležitosti  ZBS , ŠBS  a navyše:  

    - energetický manažment
    - manažment odpadového hospodárstva
    - riadenie výberových konaní pri zabezpečovaní opráv technických zariadení , nehnuteľného majetku
    - zabezpečenie poistenia objektu resp. majetku so zvýhodnenými podmienkami
    - zabezpečenie upratovania
    - zabezpečenie zimnej údržby
    - zabezpečenie strážnej služby ,recepčnej služby
    - zabezpečenie a vykonávanie ďalších služieb podľa požiadaviek zákazníka

CENNÍK

Objekt

služby

do 30 m2

do 50 m2

do100 m2

do 500m2

do 1000 m2

nad 1000 m2

ZBS v EUR

15,-

20,-

35,-

60,-

100,-

dohodou

ŠBS v EUR

30,-

40,-

70,-

100,-

200,-

dohodou

KBS  EUR

60,- resp. dohodou

80,- resp. dohodou

100,- resp. dohodou

180,- resp. dohodou

350,- resp. dohodou

dohodou

 

Pozn. odmena za jednotlivé položky komplexného balíka služieb zabezpečenia výkonu správy sa určuje dohodou a závisí od rozsahu objednaných služieb.

-cena platí iba pre zmluvy uzatvárané na 12 a viac mesiacov

správa nebytových priestorov
CKORKA Ing.Tatiana Šefčiková- ORKA plus   Námestie legionárov 5, 08001 Prešov   E-mail: ckorka1@gmail.com

Powered by www.prvy.skpowered by prvy.sk